Generella villkor

Villkor för användande av webbplatsen www.novasol.se

NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, som är helägt av Wyndham Worldwide Corporation, USA. Detta bolag är noterat på NYSE.

 

Denna webbplats har skapats av Novasol. Detta innebär att Novasol har upphovsrätten till webbplatsen.

 

Webbplatsen görs tillgänglig för dig av Novasol. När du går in på www.novasol.se. innebär detta att du godkänner nedan angivna villkor. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att nyttja webbplatsen.

 

Novasol har den uteslutande rätten att förfoga över webbplatsen. Upphovsrätten är inte begränsad till webbplatsen som helhet utan omfattar också nyttjandet av delar därav såsom text, bilder, illustrationer, audio- och videoklipp.

 

Webbplatsen får endast nyttjas för personligt bruk. Varje nyttjande av webbplatsen för kommersiellt ändamål är förbjudet. Varje kommersiellt nyttjande anses som ett intrång i äganderätten och kommer att beivras.

 

Du har rätt att skriva ut en kopia av innehållet. Du har dock inte rätt att ändra, kopiera, framföra, reproducera, återutge, auktorisera, överföra, uppläsa, vidaresända, distribuera eller i övrigt nyttja innehållet på annat sätt än för ditt personliga bruk.

 

Genom att nyttja webbplatsen garanterar du att du inte kommer att använda den för ändamål som är olagliga, som strider mot detta avtal eller kan anses omoraliska.

 

Du får inte nyttja något varumärke eller annat varukännetecken som finns på denna webbplats.

 

Du får inte heller nyttja eller integrera på din egen webbplats eller annans webbplats hela eller delar av denna webbplats utan skriftligt tillstånd av Novasol.

 

AVTAL MELLAN DIG OCH NOVASOL

NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, som är helägt av Wyndham Worldwide Corporation, USA. Detta bolag är noterat på NYSE.

 

Denna webbplats har skapats av Novasol. Detta innebär att Novasol har upphovsrätten till webbplatsen.

 

Webbplatsen görs tillgänglig för dig av Novasol. När du går in på www.novasol.se. innebär detta att du godkänner nedan angivna villkor. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att nyttja webbplatsen.

 

Novasol har den uteslutande rätten att förfoga över webbplatsen. Upphovsrätten är inte begränsad till webbplatsen som helhet utan omfattar också nyttjandet av delar därav såsom text, bilder, illustrationer, audio- och videoklipp.

 

Webbplatsen får endast nyttjas för personligt bruk. Varje nyttjande av webbplatsen för kommersiellt ändamål är förbjudet. Varje kommersiellt nyttjande anses som ett intrång i äganderätten och kommer att beivras.

 

Du har rätt att skriva ut en kopia av innehållet. Du har dock inte rätt att ändra, kopiera, framföra, reproducera, återutge, auktorisera, överföra, uppläsa, vidaresända, distribuera eller i övrigt nyttja innehållet på annat sätt än för ditt personliga bruk.

 

Genom att nyttja webbplatsen garanterar du att du inte kommer att använda den för ändamål som är olagliga, som strider mot detta avtal eller kan anses omoraliska.

 

Du får inte nyttja något varumärke eller annat varukännetecken som finns på denna webbplats.

 

Du får inte heller nyttja eller integrera på din egen webbplats eller annans webbplats hela eller delar av denna webbplats utan skriftligt tillstånd av Novasol.

 

Ansvarsbegränsning

 

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls utan någon garanti av något slag. Novasol kan således inte garantera

 • att funktionerna på webbplatsen är felfria
 • att felaktigheter alltid kan rättas
 • att servrarna är fria från virus och/eller andra skadliga komponenter
 • att avsedda resultat kan uppnås
 • att pålitligheten och aktualiteten av den information, service eller vara följer ditt nyttjande av denna webbplats

Novasol friskriver sig från alla krav eller skador som kan uppstå på grund av fel eller brister i webbplatsen oavsett orsaken.

 

 

Allmänna begränsningar

Novasol förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra och uppdatera gällande villkor. Genom att därefter nyttja webbplatsen anses du ha accepterat de ändrade villkoren.

 

Servicenivån på denna webbplats kan variera. Den kan även periodvis vara avstängd eller endast tillåta begränsad användning utan rätt för dig att erhålla någon form av kompensation. Vid sådana tillfällen kan Novasol normalt nås via telefon eller brevledes.

 

Novasol förbehåller sig rätten att utan varsel omedelbart återkalla ditt tillstånd att nyttja webbplatsen om du bryter mot avtalet. Tillståndet kan alternativt begränsas. Som ett brott mot avtalet anses även om ditt nyttjandet strider med goda seder och bruk såsom detta definieras från tid till annan.

 

Novasol garanterar inte att sändande och/eller behandling av mottagen information i form av data, on-line aktivitet eller annan transaktion blivit genomförd. Sändandet av information betyder inte att on-line aktiviteten eller transaktionen är accepterad eller avvisad, utan indikerar endast att sändandet har påbörjats. Alla on-line aktiviteter och transaktioner kräver skriftlig bekräftelse.

Integritetspolicy

Klicka här för vår integritetspolicy, som också ingår som en integrerad del av detta avtal Novasols Integritetspolicy

Policyfrågor

Novasol strävar efter att tillse att innehållet på webbplatsen alltid är korrekt, att felaktigheter blir rättade och att webbplatsens funktionalitet, design och utformning i övrigt hålls aktuella.

 

Du svarar själv för kostnader av vad slag det vara må, som uppkommer för dig genom att du nyttjar webbplatsen eller andra webbplatser som du blivit länkad till från vår webbplats.

Länkar

Webbplatsen innehåller normalt länkar till andra webbplatser. Dessa finns medtagna dels av serviceskäl och dels för att du skall kunna genomföra transaktioner. Novasol friskriver sig helt från ansvaret för hur sådana webbplatser kan påverka ditt system. Dessa webbplatser ligger helt utanför Novasols kontroll- och påverkansmöjligheter även om någon webbplats skulle tillhöra någon Novasol närstående.

 

Du får inte upprätta en hyperlänk till en sådan webbplats.

Nyttjande av Novasols bokningssystem

 

På denna webbplats kan du använda Novasols bokningssystem för att hyra lediga semesterhus. Du kan i vissa fall även finna reserelaterade produkter och tjänster. Här kan on-line transaktioner och köp genomföras. Genom att nyttja Novasols bokningssystem garanterar du att

 

 1. du är myndig och råder över din egendom.
 2. du godkänt samtliga villkor som framgår av denna webbplats.
 3. varje beställning har täckning på det konto- och kreditkort, som du använder
 4. genast underrätta Novasol om varje förändring som kan påverka din betalningsförmåga.
 5. du tagit del av Novasols resevillkor samt förbinder du dig att följa dessa.
 6. du förbinder dig att följa de särskilda bestämmelser som kan finnas för det objekt du hyrt.
 7. själv svara för alla kostnader som uppkommer om du skulle göra en felaktig bokning.

 

 

Tillämplig lag

För avtal som träffats med stöd av villkoren på denna webbplats gäller svensk lag även om avtal skulle ha träffats genom att webbplatsen besökts från annat land.

 

Novasol © 2005